Vrste leasinga
Predmeti leasinga
Potek leasing posla
Nasveti

Nasveti


Dinamika plačevanja obrokov

Pri večini leasing podjetjih se lahko odločate vsaj med dvema načinoma plačevanja obrokov:

 • obroki so enaki v celotnem času trajanja pogodbe in vezani na valutno klavzulo, kar pomeni, da se povečujejo skladno z rastjo deviznega tečaja
 • obroki so enaki v celotnem času trajanja pogodbe, razen zadnjega obroka, ki je večji. Na ta način je večina obrokov nižjih in jemalcem leasinga omogoča boljšo likvidnost

Instrumenti zavarovanja leasinga

Sklenjeni leasing boste morali zavarovati z enim od naslednjih instrumentov:

 • z zavarovanjem terjatev pri eni od zavarovalnic
 • s poroki
 • z menicami
 • s pologom varščine
 • s hipoteko
 • z garancijo banke
 • z zastavo vrednih predmetov ali vrednostnih papirjev
 • na drug način,če se tako pogodbeno dogovorite z leasingodajalcem


Način zavarovanja mora biti opredeljen v leasinški pogodbi. Stroške zavarovanja običajno plača leasingojemalec.

Predčasno plačilo leasinga

Leasing lahko predčasno odplačate. O tem morate obvestiti leasigodajalca. Znesek, ki ste ga še dolžni plačati se določi tako, da se najprej od pogodbene vrednosti leasinga odšteje že vplačani del kot seštevek vseh vplačanih obrokov, od preostanka dolga se nato odštejejo še pogodbeno dogovorjene obresti od dneva predčasnega plačila do konca dogovorjenega leasing obdobja ter še morebitne druge stroške, ki so opredeljeni v pogodbi.

Zamude pri plačevanju obrokov

Zamuda pri plačevanju obrokov leasinga je opredeljena v leasing pogodbi. Običajno dajalci leasinga dovoljujejo zamudo do največ dveh obrokov, ki pa jih morajo leasingojemalci kasneje nadoknaditi, saj se končni rok trajanja leasinga v teh primerih ne podaljšuje. Nepravočasno plačani obroki so obremenjeni z zamudnimi obrestmi, ki so določene v leasing pogodbi. Če z obroki zamujate več kot je to določeno v pogodbi, ima leasingodajalec pravico odvzeti predmet leasinga, prekiniti pogodbo in od vas izterjati vse stroške, ki so nastali zaradi predčasne prekinitve pogodbe. Če na plačilo ne pristanete, potem bo dajalec leasinga uporabil instrument zavarovanja leasinga, ki je določen v pogodbi.

Poškodovanje predmeta leasinga

V primeru kakršnekoli škode, uničenja ali kraje predmeta leasinga morate takoj pisno obvestiti leasingodajalca in mu posredovati vse informacije v zvezi z nastalo škodo. V kolikor je to v pogodbi določeno, morate o škodi obvestiti tudi zavarovalnico in poskrbeti za oceno škode. Če gre za vozilo, morate urediti popravilo pri pooblaščenem serviserju, ne glede na to iz katerega naslova bodo stroški popravila kriti. Leasigojemalec je običajno dolžan sam kriti del ali celotne stroške popravil predmeta leasinga, odvisno od načina zavarovanja predmeta in priznanja višine škode s strani zavarovalnice.

Predčasna prekinitev leasing pogodbe

Dajalec leasinga lahko prekine leasing pogodbo predvsem v naslednjih primerih:

 • če leasingojemalec zamuja s plačili in jih ne plača niti po opominu,
 • če ne izpolnjuje osnovnih pogojev, ki so dogovorjeni v pogodbi,
 • če leasingodajalca ne obvesti o spremembi bivališča, naslova, priimka in imena, o statusni spremembi podjetja in podobno,
 • če se bistveno poslabša gospodarski položaj leasingojemalca (blokada računov, prisilne poravnave),
 • če leasingojemalec umre,
 • stečaj podjetja,
 • če leasingojemalec prenese sedež družbe ali bivališče izven države Slovenije,
 • če leasingojemalec ali osebe, ki zanj jamčijo, ne dajo pravih podatkov in zamolčijo dejstva, ki bi lahko vplivale na nesklenitev pogodbe.

Leasingojemalec lahko prekine leasing pogodbo v naslednjih primerih:

 • brez posebne navedbe razloga lahko leasingojemalec odstopi od pogodbe v terminu, ki ga obe stranki določita v pogodbi (običajno le nekaj dni po podpisu),
 • o dostopu od pogodbe mora sklenitelj leasinga pisno obvestiti leasingodajalca,
 • leasingodajalec lahko v primeru odstopa od pogodbe jemalcu leasinga zaračuna stroške rezervacije denarnih sredstev.


Razpolaganje s predmetom v času leasinga

V času trajanja leasinga leasingojemalec predmeta ne sme:

 • prodati
 • prenesti lastništvo na druge osebe
 • uporabiti predmet kot instrument zavarovanja
 • oddati v najem
 • dati razpolagalno pravico nad predmetom katerikoli tretji osebi
 • brez posebne privolitve leasingodajalca prenesti predmet v tujino

Stečaj ali ukinitev leasing podjetja

V primeru stečaja ali ukinitve podjetja, ki nudi leasing, ste dolžni svoje pogodbene obveznosti poravnavati pravnemu nasledniku podjetja ali njegovim upnikom, če tako določi sodišče.

Možnost plačevanja najemnine pri operativnem leasingu vozil

 • z najemninami plačujete le uporabo vozila, ostale storitve (zavarovanje, registracijo, vzdrževanje ipn.) plačujete sproti po dejanskih stroških,
 • z najemninami plačujete uporabo vozila, enako tudi stroške registracije in zavarovanja za prvo leto najema, vse ostale stroške pa sproti,
 • z najemninami plačujete uporabo vozila, stroške zavarovanj in registracije za celotno obdobje najema ter stroške obveznih servisov za pogodbeno določeno število opravljenih kilometrov

 

 


portal forumi novice portal+novice www

STRANI SO V IZDELAVI!

Portal mojdenar.com upravlja podjetje Mojdenar IT d.o.o., Vurnikova ul. 2, 1000 Lj, telefon 01 430-22-10
Pišite nam na elektronski naslov info@mojdenar.com
Vprašanja, odmevi, komentarji - Forum o portalu
© 2015 mojdenar.com - vse pravice pridržane.
Pogoji, pod katerimi vam je servis na voljo.
Politika piškotkov
Stran je bila generirana: 24.3.2018 ob 13:1:26